Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ege Üniversitesi Proje Ticarileştirilme Sözleşmesi

Ar-Ge çalışmaları üniversite araştırmacıları tarafından yürütülmüş ya da yürütülecek olan bir fikrin ya da ürünün ticarileştirilmesi ile ilgili her türlü hak ve yükümlülükleri tanımlamak için üniversite araştırmacıları ile 3. kişiler (her türlü firma, vakıf, dernek, birlik gibi kamu ve özel kuruluşlar) arasında imzalanması zorunlu olan bir sözleşmedir. Çalışmalar sonunda ticari bir ürün ortaya çıkması durumunda; üniversite tarafından firmaya lisans hakkı verilmesi, firma tarafından da üniversiteye, önceden belirlenmiş süre boyunca, ciro üzerinden önceden belirlenmiş kar payı oranının verilmesi bu anlaşma kapsamında garanti altına alınmaktadır.

Ege Üniversitesi Proje Ticarileştirilme Sözleşmesi

İmza Süreci Notları:

  1. Sözleşmenin/protokolün imza sayfasında yer alacak isimler Kurum/Kuruluşun imza sirkülerinde belirtilen bu tür sözleşmeleri imzalamaya yetkili kişi ya da kişiler tarafından imzalanması gerekmektedir. Belgenin tek kişi tarafından imzalanması durumunda, sirkülerde ilgili kişinin tek başına imzaya yetkili olduğunun Kurum/Kuruluş tarafından teyit edilmesi gereklidir. Aksi halde sözleşme yasal olarak geçersiz olup kabul edilememektedir.
  2. Kurum/Kuruluş adına belgeyi imzalayanların yetkilerini gösterir güncel imza sirkülerinin bir kopyası gereklidir (EÜ de kalmak üzere eposta olarak sanayiproje@ebiltem.ege.edu.tr adresine gönderilmesi yeterlidir).
  3. Belge 3 nüsha olarak hazırlanmalı, her sayfanın paraflanması ve imza sayfasının imzalanması gereklidir.
  4. Kurum/Kuruluş ve bölüm/birim imza ve parafları tamamlanmış belgeler, imza sirküleriyle birlikte EÜ EBİLTEM-TTO’ya gönderilmelidir. Rektör imzalarının alınmasının ardından bir nüshası EÜ adına TTO’da dosyalanıp, diğer nüshalar ilgili bölüm/birime gönderilecektir.
  5. Belgenin 3 nüshadan az yapılması talep edilirse orijinal 1 nüshasının Ege Üniversitesi adına EÜ EBİLTEM-TTO dosyalanması zorunludur. Gerekli olduğu durumlarda, EÜ EBİLTEM-TTO tarafından aslı gibidir yapılmış kopyası diğer taraflara verilebilir.