Çerez Örnek

Kuruluşu ve Amaçları

KURULUŞ

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 1994 yılında Türkiye’nin ilk Üniversite-Sanayi İşbirliği Arayüzey kuruluşu olarak faaliyetlerine başlamıştır. Tümüyle araştırma ile ilgilenecek akademik ve profesyonel kadrolara sahip Merkez, Üniversite’nin Ar-Ge etkinliklerini güçlendirmek ve Üniversite - Sanayi İşbirliğini teşvik etmek amacıyla;

 • Ulusal ve uluslararası kaynak sağlayan ve araştırma talebinde bulunan kuruluşlarla, üniversitenin işbirliği ve koordinasyonunun sağlanması,
 • Ulusal ve uluslararası destek veren kuruluşların nitelik, etkinlik ve takvimlerinin duyurulması,
 • Stratejik çalışmalar yürüterek bölge sanayinin Ar-Ge etkinlikleri açısından öncelikli alanlarının belirlenmesi,
 • Bölge talep ve gereksinimlerine yönelik ve disiplinler arası projelerin desteklenmesi,
 • Ege Üniversitesi araştırmacılarının dış kaynaklı projelerinin desteklenmesi

görevlerini yapmak üzere kurulmuştur.

Ege Üniversitesi, 2013 yılında TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transferi Ofisleri Destek programı kapsamında Türkiye Üniversiteleri içinde ilk 10 Üniversiteden biri olarak seçilmiş ve E.Ü. EBİLTEM-TTO 10 yıl süre ile desteklenmeye layık görülmüştür. Üniversitemizde geliştirilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesi, Üniversitemizle sanayi kuruluşları arasında işbirlikleri oluşturulması ve bölge sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede geliştirilmesine yardımcı olunması amacına yönelik hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla EBİLTEM 2013 yılı itibarıyla Teknoloji Transferi Ofisi faaliyetlerini güçlendirerek sürdürmektedir.

AMAÇLAR

Faaliyetlerini kurumsal ve bölgesel ihtiyaçlara dayandıran E.Ü. EBİLTEM-TTO, akademisyen, araştırmacı, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına çok farklı konularda bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet vermek üzere aşağıdaki ana amaçlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

 • Ege Üniversitesi’nde temel ve uygulamalı alanlardaki Ar-Ge faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek,
 • Rekabete dayalı, yaratıcı ve verimli bir araştırma ortamı oluşturmak,
 • Üniversite-Sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak,
 • Üniversite’deki bilimsel faaliyetleri nitelik ve nicelik yönünden artırmak
 • Akademik Birimler arası ortak çalışmaları arttırmak
 • Sanayi ile iletişim ağını güçlendirmek, 
 • Sanayi ile işbirliğini geliştirmek ve profesyonel düzeyde danışmanlık hizmeti vermek, kurumlara yönelik projeler üretmek ve yeni projeleri hayata geçirmek,
 • Sanayi kuruluşlarının analiz ihtiyacını tümüyle karşılayabilecek düzeye gelmek,
 • Sanayiye uygun proje destek programlarının, tanıtımını yapmak ve bölge sanayinin öncelikli alanlarına yönlendirmek,
 • Bölge sanayicilerinin araştırma geliştirme potansiyelini geliştirmek için AB projeleri ile ilgili bir bilgi ağı oluşturmak,
 • Sanayi kuruluşu ve/veya firmalarla patent ve faydalı model başvurusu için ortak proje çalışmaları yapmak,
 • Bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak proje ve araştırmaları teşvik etmek,
 • Proje pazarları organize ederek, sanayiciyi ilgilendirecek fikirlere yatırımcı aramak.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ